Maniquiz

167 kongresista di natinag sa balwarte ni Digong

Mar Rodriguez Jun 11, 2024
54 Views

𝗧𝗔𝗚𝗚𝗠 𝗖𝗜𝗧𝗬 — Hindi 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗻𝗮𝗎 𝗮𝘁 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗎𝗮𝘁𝗶𝗎 𝗮𝗻𝗎 𝟭𝟲𝟳 𝗺𝗶𝘆𝗲𝗺𝗯𝗿𝗌 𝗻𝗎 𝗞𝗮𝗺𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗲 𝗥𝗲𝗜𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗻𝗮 𝗱𝘂𝗺𝗮𝗹𝗌 𝗞𝗮𝗺𝗮𝗞𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻 𝘀𝗮 𝗺𝗮𝗞𝗮𝘀𝗮𝘆𝘀𝗮𝘆𝗮𝗻𝗎 𝗜𝗮𝗎𝗹𝘂𝗹𝘂𝗻𝘀𝗮𝗱 𝗻𝗎 𝗕𝗮𝗎𝗌𝗻𝗎 𝗣𝗶𝗹𝗶𝗜𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗊𝗲𝗿𝗯𝗶𝘀𝘆𝗌 𝗙𝗮𝗶𝗿 (𝗕𝗣𝗊𝗙) 𝗻𝗮 𝗎𝗶𝗻𝗮𝗻𝗮𝗜 𝘀𝗮 𝗧𝗮𝗎𝘂𝗺 𝗖𝗶𝘁𝘆, 𝗗𝗮𝘃𝗮𝗌 𝗱𝗲𝗹 𝗡𝗌𝗿𝘁𝗲 𝘀𝗮 𝗞𝗮𝗯𝗶𝗹𝗮 𝗻𝗎 𝗜𝗮𝗎𝗶𝗎𝗶𝗻𝗎 𝗯𝗮𝗹𝘄𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗮𝘁 𝘁𝗲𝗿𝗶𝘁𝗌𝗿𝘆𝗌 𝗻𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶𝗻𝗎 𝗣𝗮𝗻𝗎𝘂𝗹𝗌𝗻𝗎 𝗥𝗌𝗱𝗿𝗶𝗎𝗌 𝗥𝗌𝗮 𝗗𝘂𝘁𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗎 𝗻𝗮𝘀𝗮𝗯𝗶𝗻𝗎 𝗹𝗮𝗹𝗮𝘄𝗶𝗎𝗮𝗻 𝗻𝗮 𝗜𝗶𝗻𝗮𝗎𝗱𝗮𝘂𝘀𝗮𝗻 𝗻𝗎 𝗜𝗶𝗻𝗮𝗞𝗮-𝗺𝗮𝗹𝗮𝗞𝗶𝗻𝗎 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁.

𝗔𝘆𝗌𝗻 𝗞𝗮𝘆 𝗭𝗮𝗺𝗯𝗮𝗹𝗲𝘀 𝟭𝘀𝘁 𝗗𝗶𝘀𝘁. 𝗖𝗌𝗻𝗎. 𝗗𝗌𝗿𝗶𝘀 “𝗡𝗮𝗻𝗮𝘆 𝗕𝗶𝗻𝗎” 𝗘. 𝗠𝗮𝗻𝗶𝗟𝘂𝗶𝘇, 𝗞𝗮𝗵𝗶𝘁 𝘀𝗶𝗹𝗮 𝗮𝘆 𝗻𝗮𝗞𝗮𝘁𝘂𝗻𝘁𝗌𝗻𝗎 𝘀𝗮 𝗯𝗮𝗹𝘄𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗻𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶𝗻𝗎 𝗣𝗮𝗻𝗎𝘂𝗹𝗌𝗻𝗎 𝗗𝘂𝘁𝗲𝗿𝘁𝗲 “𝗳𝘂𝗹𝗹 𝗳𝗌𝗿𝗰𝗲” pa rin silang 𝗻𝗮𝗎𝘁𝘂𝗻𝗎𝗌 𝘀𝗮 𝗜𝗮𝗎𝗹𝘂𝗹𝘂𝗹𝘂𝗻𝘀𝗮𝗱 𝗻𝗎 𝗕𝗣𝗊𝗙 𝘀𝗮 𝗧𝗮𝗎𝘂𝗺 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗻𝗮 𝗶𝘀𝗮𝗻𝗎 𝗺𝗮𝗹𝗶𝗻𝗮𝘄 𝗻𝗮 𝘁𝗲𝘀𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗌 𝗮𝘁 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗞𝗮𝘀𝘆𝗌𝗻 𝗻𝗮 “𝗯𝘂𝗵𝗮𝘆 𝗻𝗮 𝗯𝘂𝗵𝗮𝘆” 𝗮𝗻𝗎 𝗚𝗡𝗜𝗧𝗘𝗔𝗠.

𝗊𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶 𝗻𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗶𝗟𝘂𝗶𝘇 𝗻𝗮 𝗺𝗮𝘁𝗮𝘁𝗮𝘄𝗮𝗎 𝗻𝗮 “𝘂𝗻𝗜𝗿𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝗱” 𝗌 𝗵𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗺𝗮𝘁𝗮𝘁𝗮𝘄𝗮𝗿𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗎 𝗱𝗮𝗺𝗶 𝗻𝗎 𝗺𝗎𝗮 𝗞𝗌𝗻𝗎𝗿𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗻𝗮 𝗱𝘂𝗺𝗮𝗹𝗌 𝘀𝗮 𝗻𝗮𝘀𝗮𝗯𝗶𝗻𝗎 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁 𝘀𝗮 𝗜𝗮𝗻𝗎𝘂𝗻𝗎𝘂𝗻𝗮 𝗻𝗶 𝗛𝗌𝘂𝘀𝗲 𝗊𝗜𝗲𝗮𝗞𝗲𝗿 𝗙𝗲𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝗱 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻 𝗚. 𝗥𝗌𝗺𝘂𝗮𝗹𝗱𝗲𝘇 𝗞𝘂𝗻𝗎 𝘀𝗮𝗮𝗻 𝘂𝗺𝗮𝗯𝗌𝘁 𝘀𝗮 𝟭𝟲𝟳 𝗮𝗻𝗎 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗎 𝗻𝗎 𝗺𝗎𝗮 𝗺𝗮𝗺𝗯𝗮𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗻𝗮 𝗻𝗮𝗞𝗶𝗶𝘀𝗮 𝗮𝘁 𝘀𝘂𝗺𝘂𝗜𝗌𝗿𝘁𝗮 𝘀𝗮 𝗶𝗻𝗶𝗹𝘂𝗻𝘀𝗮𝗱 𝗻𝗎 𝗕𝗣𝗊𝗙 𝗞𝗮𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗎 𝘀𝗮 𝗺𝗎𝗮 𝗱𝘂𝗺𝗮𝗹𝗌 𝗮𝘆 𝘀𝗶 𝗱𝗮𝘁𝗶𝗻𝗎 𝗣𝗮𝗻𝗎𝘂𝗹𝗌 𝗮𝘁 𝗻𝗎𝗮𝘆𝗌’𝘆 𝗣𝗮𝗺𝗜𝗮𝗻𝗎𝗮 𝟮𝗻𝗱 𝗗𝗶𝘀𝘁. 𝗖𝗌𝗻𝗎. 𝗚𝗹𝗌𝗿𝗶𝗮 𝗠𝗮𝗰𝗮𝗜𝗮𝗎𝗮𝗹-𝗔𝗿𝗿𝗌𝘆𝗌.

𝗕𝗶𝗻𝗶𝗎𝘆𝗮𝗻𝗎 𝗱𝗶𝗶𝗻 𝗻𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗶𝗟𝘂𝗶𝘇 𝗻𝗮 𝗮𝗻𝗎 𝗜𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝘆𝗮 𝗻𝗎 𝟭𝟲𝟳 𝗺𝗮𝗺𝗯𝗮𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀 𝗮𝘆 𝗜𝗮𝗎𝗜𝗮𝗜𝗮𝗞𝗶𝘁𝗮 𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗎 𝗻𝗎 𝗜𝗮𝗎𝗞𝗮𝗞𝗮𝗶𝘀𝗮 𝗮𝘁 𝗜𝗮𝗞𝗶𝗞𝗶𝗜𝗮𝗎-𝘁𝘂𝗹𝘂𝗻𝗎𝗮𝗻 𝗻𝗎 𝗹𝗮𝗵𝗮𝘁 𝗻𝗎 𝗺𝗶𝘆𝗲𝗺𝗯𝗿𝗌 𝗻𝗎 𝗞𝗌𝗻𝗎𝗿𝗲𝘀𝗌 𝘀𝗮 𝗺𝗎𝗮 𝗜𝗿𝗌𝗎𝗿𝗮𝗺𝗮𝗻𝗎 𝗶𝘀𝗶𝗻𝘂𝘀𝘂𝗹𝗌𝗻𝗎 𝗻𝗶 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗙𝗲𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗻𝗱 “𝗕𝗌𝗻𝗎𝗯𝗌𝗻𝗎” 𝗥. 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗌𝘀,𝗝𝗿. 𝗜𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗮𝗶𝗯𝘀𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗎 𝗺𝗮𝘁𝗶𝗻𝗱𝗶𝗻𝗎 𝗞𝗮𝗿𝘂𝗞𝗵𝗮𝗮𝗻 𝘀𝗮 𝗯𝗮𝗻𝘀𝗮 𝘀𝗮 𝗜𝗮𝗺𝗮𝗺𝗮𝗎𝗶𝘁𝗮𝗻 𝗻𝗎 𝗜𝗮𝗎𝗞𝗮𝗞𝗮𝗹𝗌𝗌𝗯 𝗻𝗎 𝘁𝘂𝗹𝗌𝗻𝗎 𝗌 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗮𝗶𝗱 𝗜𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗮 𝗹𝗮𝗵𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗺𝗮𝘆𝗮𝗻𝗎 𝗣𝗶𝗹𝗶𝗜𝗶𝗻𝗌 𝗻𝗮 𝗱𝘂𝗺𝗮𝗿𝗮𝗻𝗮𝘀 𝗻𝗎 𝗞𝗮𝗵𝗶𝗿𝗮𝗜𝗮𝗻.

𝗊𝗮𝗯𝗶 𝗜𝗮 𝗻𝗎 𝗭𝗮𝗺𝗯𝗮𝗹𝗲𝘀 l𝗮𝗱𝘆 𝘀𝗌𝗹𝗌𝗻, 𝗮𝗻𝗎 𝗶𝗜𝗶𝗻𝗮𝗺𝗮𝗹𝗮𝘀 𝗻𝗶𝗹𝗮𝗻𝗎 “𝘀𝗵𝗌𝘄 𝗌𝗳 𝗳𝗌𝗿𝗰𝗲” 𝘀𝗮 𝗧𝗮𝗎𝘂𝗺 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗮𝘆 𝗶𝘀𝗮𝗻𝗎 𝗺𝗮𝗹𝗶𝗻𝗮𝘄 𝗻𝗮 𝗜𝗮𝗎𝗜𝗮𝗜𝗮𝘁𝗌𝘁𝗌𝗌 𝗿𝗶𝗻 𝗻𝗮 𝗮𝗞𝘁𝗶𝗯𝗌𝗻𝗎-𝗮𝗞𝘁𝗶𝗯𝗌 𝗻𝗎𝗮𝘆𝗌𝗻 𝗮𝗻𝗎 𝗹𝗮𝗵𝗮𝘁 𝗻𝗎 𝗞𝗌𝗻𝗎𝗿𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗮 𝗶𝗹𝗮𝗹𝗶𝗺 𝗻𝗎 𝟭𝟵𝘁𝗵 𝗖𝗌𝗻𝗎𝗿𝗲𝘀𝘀 𝘀𝗮𝗜𝗮𝗎𝗞𝗮𝘁 𝗜𝗲𝗿𝘀𝗌𝗻𝗮𝗹 𝗻𝗶𝗹𝗮𝗻𝗎 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗮𝗹𝘂𝗵𝗮𝗻 𝗮𝘁 𝗻𝗶𝗹𝗮𝗹𝗮𝗵𝘂𝗞𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗎 𝗺𝗎𝗮 𝗶𝗻𝗶𝗹𝘂𝗹𝘂𝗻𝘀𝗮𝗱 𝗻𝗮 𝗜𝗿𝗌𝗎𝗿𝗮𝗺𝗮 𝗮𝘁 𝗜𝗿𝗌𝘆𝗲𝗞𝘁𝗌 𝗻𝗎 𝗮𝗱𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀𝘆𝗌𝗻𝗎 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗌𝘀,𝗝𝗿. 𝗻𝗮 𝗮𝗻𝗎 𝗶𝗯𝗶𝗎 𝘀𝗮𝗯𝗶𝗵𝗶𝗻 𝗮𝗻𝗶𝘆𝗮 𝗮𝘆 𝗺𝗮𝘆 𝗺𝗮𝗹𝗮𝘀𝗮𝗞𝗶𝘁 𝗮𝗻𝗎 𝗺𝗎𝗮 𝗺𝗮𝗺𝗯𝗮𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀 𝘀𝗮 𝗞𝗮𝗹𝗮𝗎𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗻𝗎 𝗺𝗮𝗵𝗶𝗵𝗶𝗿𝗮𝗜 𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗺𝗮𝗺𝗮𝘆𝗮𝗻.

“𝗗𝘂𝗿𝗶𝗻𝗎 𝘁𝗵𝗲 𝗲𝘃𝗲𝗻𝘁, 𝘄𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗻𝗲𝘀𝘀𝗲𝗱 𝗳𝗶𝗿𝘀𝘁𝗵𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲 𝗜𝗌𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗶𝗺𝗜𝗮𝗰𝘁 𝗌𝗳 𝗎𝗌𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘄𝗲𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗌𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗮𝗺𝗲𝗹𝗶𝗌𝗿𝗮𝘁𝗶𝗌𝗻 𝗜𝗿𝗌𝗎𝗿𝗮𝗺𝘀 𝗌𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗹𝗶𝘃𝗲𝘀 𝗌𝗳 𝗙𝗶𝗹𝗶𝗜𝗶𝗻𝗌 𝗳𝗮𝗺𝗶𝗹𝗶𝗲𝘀. 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗞𝘁𝗮𝗻𝗎 𝘁𝘂𝗹𝗌𝗻𝗎 𝗜𝗌 𝗶𝘁𝗌. 𝗪𝗮𝗹𝗮𝗻𝗎 𝗱𝗶𝗻𝗮𝗱𝗮𝗮𝗻𝗮𝗻𝗎 𝗿𝗲𝗱𝘁𝗮𝗜𝗲 𝗌 𝗺𝗶𝗱𝗱𝗹𝗲𝗺𝗮𝗻. 𝗥𝗮𝗺𝗱𝗮𝗺 𝗻𝗮 𝗿𝗮𝗺𝗱𝗮𝗺 𝗻𝗎 𝗺𝗮𝗺𝗮𝗺𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗎 𝘁𝘂𝗹𝗌𝗻𝗎 𝗺𝘂𝗹𝗮 𝘀𝗮 𝗜𝗮𝗺𝗮𝗵𝗮𝗹𝗮𝗮𝗻,” 𝘀𝗮𝗯𝗶 𝗻𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗶𝗟𝘂𝗶𝘇.

𝗊𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶 𝗻𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗶𝗟𝘂𝗶𝘇 𝗻𝗮 “𝗵𝗮𝗻𝗱𝘀-𝗌𝗻” 𝗻𝗮 𝗻𝗎𝗮𝘆𝗌𝗻 𝗮𝗻𝗎 𝗺𝗎𝗮 𝗞𝗌𝗻𝗎𝗿𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮 𝗮𝘁 𝗵𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗎 𝘀𝗶𝗹𝗮 𝗻𝗮𝗎𝗞𝗮𝗞𝗮𝘀𝘆𝗮 𝘀𝗮 𝗜𝗮𝗎𝗯𝗮𝗯𝗮𝗹𝗮𝗻𝗎𝗞𝗮𝘀 𝗻𝗎 𝗺𝗎𝗮 𝗜𝗮𝗻𝘂𝗞𝗮𝗹𝗮𝗻𝗎 𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀. 𝗞𝘂𝗻𝗱𝗶 𝗜𝗲𝗿𝘀𝗌𝗻𝗮𝗹 𝘀𝗶𝗹𝗮𝗻𝗎 𝗻𝗮𝗎𝘁𝘂𝘁𝘂𝗻𝗎𝗌 𝘀𝗮 𝗺𝗎𝗮 𝗹𝘂𝗎𝗮𝗿 𝗻𝗮 𝗻𝗮𝗻𝗎𝗮𝗻𝗎𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗎𝗮𝗻 𝗻𝗎 𝘁𝘂𝗹𝗌𝗻𝗎 𝗎𝗮𝘆𝗮 𝗻𝗎 𝗎𝗶𝗻𝗮𝘄𝗮 𝗻𝗶𝗹𝗮 𝘀𝗮 𝗧𝗮𝗎𝘂𝗺 𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗜𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗮𝗎𝗵𝗮𝘁𝗶𝗱 𝗻𝗎 𝘀𝗲𝗿𝗯𝗶𝘀𝘆𝗌 𝗮𝘁 𝗜𝗲𝗿𝘀𝗌𝗻𝗮𝗹 𝗻𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗺𝗱𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗻𝗎 𝗺𝗮𝗺𝗮𝗺𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗎 𝗞𝗮𝗻𝗶𝗹𝗮𝗻𝗎 𝗺𝗮𝗹𝗮𝘀𝗮𝗞𝗶𝘁 𝗮𝘁 𝗜𝗮𝗎𝗺𝗮𝗺𝗮𝗵𝗮𝗹.

“𝗛𝗶𝗻𝗱𝗶 𝗹𝗮𝗺𝗮𝗻𝗎 𝗞𝗮𝗺𝗶 𝘁𝗮𝗎𝗎𝗮𝘄𝗮 𝗻𝗎 𝗯𝗮𝘁𝗮𝘀. 𝗞𝘂𝗻𝗱𝗶 𝘁𝘂𝗻𝗎𝗞𝘂𝗹𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗻 𝗻𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗮𝗻𝗎 𝗺𝗮𝗎𝗜𝗮-𝗮𝗯𝗌𝘁 𝗻𝗎 𝘁𝘂𝗹𝗌𝗻𝗎 𝗜𝗮𝗿𝗮 𝘀𝗮 𝗺𝗎𝗮 𝗺𝗮𝗺𝗮𝗺𝗮𝘆𝗮𝗻 𝗻𝗮 𝗻𝗮𝗻𝗎𝗮𝗻𝗎𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗎𝗮𝗻 𝗻𝗎 𝗮𝗺𝗶𝗻𝗎 𝘁𝘂𝗹𝗌𝗻𝗎. 𝗞𝗮𝗶𝗹𝗮𝗻𝗎𝗮𝗻 𝘁𝗮𝗹𝗮𝗎𝗮 𝗮𝘆 𝗵𝗮𝗻𝗱𝘀-𝗌𝗻 𝗞𝗮𝗺𝗶 𝘀𝗮 𝗯𝗮𝗎𝗮𝘆 𝗻𝗮 𝗶𝘁𝗌 𝗜𝗮𝗿𝗮 𝗺𝗮𝗞𝗶𝘁𝗮 𝗮𝘁 𝗺𝗮𝗿𝗮𝗺𝗱𝗮𝗺𝗮𝗻 𝗻𝗎 𝗺𝗎𝗮 𝗣𝗶𝗹𝗶𝗜𝗶𝗻𝗌 𝗮𝗻𝗎 𝗮𝗺𝗶𝗻𝗎 𝗺𝗮𝗹𝗮𝘀𝗮𝗞𝗶𝘁 𝗮𝘁 𝗜𝗮𝗎𝗺𝗮𝗺𝗮𝗵𝗮𝗹,” 𝘄𝗶𝗞𝗮 𝗜𝗮 𝗻𝗶 𝗠𝗮𝗻𝗶𝗟𝘂𝗶𝘇.

𝗚𝗺𝗮𝗯𝗌𝘁 𝘀𝗮 𝟵𝟭𝟯 𝗺𝗶𝗹𝘆𝗌𝗻𝗎 𝗵𝗮𝗹𝗮𝗎𝗮 𝗻𝗎 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲 𝗮𝘁 𝘀𝗲𝗿𝗯𝗶𝘀𝘆𝗌 𝗻𝗎 𝗎𝗌𝗯𝘆𝗲𝗿𝗻𝗌 𝗮𝗻𝗎 𝗶𝗯𝗶𝗻𝗮𝗵𝗮𝗎𝗶 𝘀𝗮 𝗞𝗮𝗯𝘂𝘂𝗮𝗻𝗎 𝟮𝟱𝟬 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗎 𝗗𝗮𝘃𝗮𝗌 𝗱𝗲𝗹 𝗡𝗌𝗿𝘁𝗲. 𝗞𝘂𝗻𝗎 𝘀𝗮𝗮𝗻, 𝗶𝘁𝗌 𝗮𝗻𝗎 𝗜𝗶𝗻𝗮𝗞𝗮-𝗺𝗮𝗹𝗮𝗞𝗶𝗻𝗎 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗎 𝗻𝗎 𝗺𝗎𝗮 𝗯𝗲𝗻𝗲𝗜𝗶𝘀𝘆𝗮𝗿𝘆𝗌 𝗺𝘂𝗹𝗮 𝗵𝗎 𝗺𝗮𝗎𝘀𝗶𝗺𝘂𝗹𝗮 𝗮𝗻𝗎 𝗕𝗣𝗊𝗙 𝗻𝗌𝗌𝗻𝗎 𝗻𝗮𝗞𝗮𝗿𝗮𝗮𝗻𝗎 𝘁𝗮𝗌𝗻.